תנאי שימוש באתר מגבות אלכסנדר

חשוב – יש לקרוא את תנאי שימוש אלה (“תנאי שימוש”) בעיון לפני השימוש באתר alexandertowels.com וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה (“האתר”), אשר הנו בבעלות מגבות אלכסנדר בע”מ (ח.פ. 515677508; “החברה”), שמשרדה ברחוב נבטים 4 פתח תקווה, מיקוד 4951786, ואשר פרטי הקשר אליה הם טלפון: 03-9422792, פקס: 077-4701546; מייל: info@alexandertowels.com.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון).
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
במידה שויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.
הנך מצהיר בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הינך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, ו/או הנהלת החברה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר.

1. תנאים כלליים
1.1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר (“המשתמש”, “הנך” או “אתה”). הנך מאשר כי אם תשתמש באתר, הרי כל שימוש כזה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש בסמוך לפני השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש.
1.2. השימוש באתר מותר לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 18 שנים.
1.3. יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב).
1.4. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
1.5. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בעין התמונה למוצר הנמכר. מודגש, כי האתר יעשה כל שביכולתו בכדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר, אך כאמור התמונות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר.
1.6. תנאי השימוש אינם גורעים מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, התקנות אשר הותקנו מכוחו כפי שיעודכנו מעת לעת (“חוק הגנת הצרכן”) או כל חוק אחר (להלן יחד: “חוקי הצרכנות”), ככל שאלו חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
1.7. מחירי המוצרים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ לפי דין.
2. הרשמה לאתר

2.1. ככל שתידרש להירשם לשירותים מסוימים המוצעים באתר וכן במהלך ביצוע רכישות באתר, תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך באמצעות האתר. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן לרכוש ו/או להירשם מבלי למסור פרטים אלו. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף “מדיניות הפרטיות”. ייתכן ובמסגרת ההרשמה לאתר יתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק (“חשבון הפייסבוק”). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק.

2.2. הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס באתר. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3. ככל שתקבל שם משתמש וסיסמה לשם שימוש באתר, הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. ככל שתקבל סיסמה לשימוש באתר, הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.

2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

3. הסכמה לתנאי השימוש באתר
3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
3.2. החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
3.2.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
3.2.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
3.2.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
3.2.4. הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
3.2.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
3.2.6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו.
3.2.7. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
3.2.8. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
3.2.9. יצירת קישור לאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לאלימות, לגזענות או לאפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
הנך רשאי ליצור קישור לאתר כל עוד לא נמסר לך אחרת, כל עוד הקישור לא מציג את החברה או שותפיה באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

4. שירות רכישת מוצרים
האתר הינו אתר מכירתי בו ניתן לרכוש מוצרים (להלן: “המוצרים”). ייתכן ובמסגרת השימוש באתר יוכל המשתמש להשתמש בשירותים נוספים אשר יופיעו באתר (להלן “שירותים”).

5. תמיכה טכנית
החברה אינה מתחייבת כלפי המשתמש ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו ו/או המוצרים הנרכשים באתר. יחד עם זאת, המשתמשים יכולים לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני info@alexandertowels.com ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6. תנאי תשלום

6.1. המכירה באתר מתבצעת בכרטיס אשראי בלבד, במספר התשלומים הנקוב בדף הזמנת המוצר. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע”מ כחוק. התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי. המוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו.
6.2. פרטי האשראי אינם נאספים על ידי האתר אלא ישירות על ידי חברת הסליקה קארדקום בע”מ וכפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת סליקה כאמור. האתר אינו אחראי לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי. מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה מהווה הונאה כהגדרתה בחוק הפלילי וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו. האתר שומר את פרטי הרוכש והרכישה במחשבי החברה. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי החברה מחייבים.
6.3. אין אנו מכבדים כרטיסי אשראי זרים (כרטיסי אשראי שלא הונפקו בישראל). פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים. עבור כל הזמנה חדשה תידרשו למסור את פרטי הכרטיס מחדש.
6.4. בכל מקרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לחייב לקוח ולא לספק מוצר במקרה שפרטי האשראי אינם מלאים ונכונים, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה.

7. מבצעים
החברה תהיה רשאית לפרסם, מעת לעת, מבצעים שונים (באמצעות האתר, דרך צדדים שלישיים או בכל דרך אחרת שתבחר). מבצעים אלו יחייבו את האתר רק בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו.

8. מדיניות מחירים

מחיר השירותים/מוצרים אשר בו תחויב בגין הזמנה הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים באתר, ללא הודעה מראש. שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי האתר לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

9. אספקת מוצר

9.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה, כפוף להוראות חוקי הגנת הצרכן. המוצרים המסופקים דרך האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מאחריות ושירות בהתאם לסוג ואופי המוצר.
9.2. מועדי ההספקה המפורסמים באתר ייחלו להימנות רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת תקינותה, וכן לאחר קבלת אישור על חיוב האשראי.
9.3. כל טעות שתיגרם עקב כתובת שגויה תהא באחריות הרוכש.
9.4. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב). במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו. בעת תיאום האספקה בשליחות, רשאי השליח לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.
9.5. משלוחים לשירותים/מוצרים אשר נרכשים דרך האתר אפשריים בגבולות מדינת ישראל בלבד. יצוין כי ניתן להזמין את השירות מכל מדינה בעולם, ובלבד שהתשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי והטובין יסופקו ואך ורק בתוך גבולות ישראל.

10. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
10.1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוקי הצרכנות. מובהר כי במקרה בו יוחזרו מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, לא תהיה רשאי לכל החזר כספי ו/או אחר.
10.2. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, ללא כל פגם ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו כל שימוש. הזיכוי יועבר אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
10.3. הנהלת האתר תהא רשאית באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע רכישה באתר, לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה בכל אחד מהמקרים הבאים:
10.3.1. אזל המוצר מהמלאי;
10.3.2. במקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין;
10.3.3. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין;
10.3.4. אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;
10.3.5. במקרה של הפרה של תנאי השימוש, לרבות הפרה צפויה;
10.3.6. אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי.
10.4. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף הרשמה, וכן החברה תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם.
10.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

11. מדיניות פרטיות
11.1. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. סעיף זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר ו/או תהליך ביצוע רכישה באתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על המשתמש”).
11.2. עם הסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לטלפון הנייד שלך, תיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמש אותך וכל מקום אחר שתאשר. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי כאמור באמצעות הודעה לחברה על סירובך לקבל כל דואר מהאתר או כפי שיצוין בהודעה שתקבל.
11.3. בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
11.4. החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

11.4.1. כאשר החברה תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
11.4.2. אם החברה תהיה מחויבת לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך;
11.4.3. אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;
11.4.4. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין החברה;
11.4.5. במסגרת העברה חוקית של פעילות החברה לתאגיד אחר שיפעיל את האתר לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים;
11.4.6. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

11.5. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך), לרבות קשר טלפוני, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים כאמור לעיל. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו מרצונו החופשי (וזה על אף שאין חובה חוקית לעשות כן) ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים באמצעות הודעות טקסט, דואר אלקטרוני ודואר, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
11.6. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
11.7. החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים מסחריים סבירים בנסיבות העניין על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך . על אף האמור, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, הרי שאין ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית לאתר .
11.8. בכל שאלה ובירור בנושא זה ניתן ליצור קשר עם הממונה על הפרטיות באתר באמצעות מייל ובנושא ההודעה לציין “בנושא אבטחת מידע”: מייל: info@alexandertowels.com

12. שיפוי
הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

13. אופי התכנים באתר
התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של החברה ו/או תכנים שמקורם במשתמשי האתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים. החברה מבקשת להבטיח כי הגלישה והשימוש באתר יהיו ידידותיים ונעימים לכל הגולשים. חופש הביטוי הוא אמנם מאבני היסוד של מדינת ישראל, אך כך גם השמירה על כבודו של הזולת ועל פרטיותו.
ייתכן ובאתר יתפרסמו תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים אלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של החברה.
לאור האמור לעיל, בעשותך שימוש באתר במסגרת שיגור או מסירת תכנים לפרסום כחלק מהשירותים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך והנך נדרש להימנע מלפרסם בו את התכנים הבאים:
א. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, או מוציאי לשון הרע.
ב. תכנים המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
ג. תכנים הפוגעים בפרטיות.
ד. תכנים מזיקים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור.
ה. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
ו. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
ז. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
ח. תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לבלוג בו הנך נמצא.
ט. כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
י. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
יא. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
יב. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
בתנאי שימוש אלה: המונח “תוכן” או “תכנים” משמעם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, הערות/תובנות לספרים דיגיטליים (insight), נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם במשתמשי האתר לפני פרסומם ואף לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן את הזכות למחוק תכנים כאלו בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על החברה.
לתשומת לבך: התכנים שאתה מוסר או תמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע ממסירת התכנים כאמור לעיל. החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל. החברה לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
בנוסף לתכנים שמקורם בגולשי האתר, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי שאינו החברה כגון, אך לא רק, מחקרים, סקרים וכדומה. תכנים אלו מובאים כשירות לציבור הגולשים. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. החברה אינה ערבה לכך שבדקה את התכנים הללו טרם פרסומם.
14. קבצי Cookie וקישורים (links)
14.1. “Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookieבכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
14.2. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל “Cookie” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתרים יותאמו להעדפותיך. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

14.3. באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “צדדים שלישיים”). התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר החברה, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

14.4. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור.

14.5. בהתאם לאמור לעיל, החברה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע”י צדדים שלישיים.

15. קניין רוחני
15.1. כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של החברה, חברות קשורות שלה ו/או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו.
15.2. כל המידע המופיע על גבי האתר (ובכלל זה התוכן המופיע על האתר, עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) נמצא בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי, לפי העניין, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
15.3. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
15.4. החברה אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם (לרבות זכויות מוסריות), כי הנך רשאי למוסרם לפרסום וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
15.5. במסירת התכנים לפרסום באתר, אתה מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידה כאמור לעיל.

16. היעדר מצגים
החברה מספקת את האתר, המוצרים ו/או השירותים (כמוגדר לעיל) וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האתר כמות שהם (“”AS IS) ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות שירותיו. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס למוצרים, לתכנים באתר (בין אם מקורם בחברה, בצדדים שלישיים או בגולשי האתר) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד’ שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם. החברה מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.
החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
החברה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות ו/או מוצר כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.
17. הגבלת אחריות
החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לרכישת המוצרים, שירותי האתר, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות רכישת המוצרים, השירותים, שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, לא תהיה גבוהה מסכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע”י המשתמש.
ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.
18. שונות
18.1. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.
18.2. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר.
18.3. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות להגנה זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים) ולשם טוב. אם הנך סבור כי חומר המפורסם באתר מפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אל החברה לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@alexandertowels.com בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות, הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים.

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2017

דילוג לתוכן